خرید شیر پاستوریزه بدون باکتری

چهار گروه باکتری، در صنعت شیر بسیار اهمیت دارند:
1. کلی فرمها
2. گروه اشرشیا آئروباکترو
3. گرمادوستها
4.میکروبهای مقاوم در برابر حرارت
این چهار گروه سبب آلودگی شیر میشوند.