استفاده از کاغذ دفتر نقاشی حرفه ای در دندانپزشکی های تهران

اولین نقاشی های کشف شده در دفتر نقاشی حرفه ای در تاریخ؛ اگرچه اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما آنها در سال 1994 در غار شووه، که قدمت آن در حدود 30000 سال پیش فرض می‌شود، در فرانسه و به نام ژان ماری شووه، که کشف کرد، کشف شدند.

غار نقاشی‌های ماقبل تاریخ شامل آثاری از حیوانات، صحنه‌های شکار و دست‌های نقاشی شده روی دیوارهای صخره‌ای است، برخی در فضای باز و بسیاری در غارها.

این نقاشی ها جدا از اهمیت تاریخی، از این جهت نیز ارزشمند هستند که ثابت کنند توانایی تفکر انتزاعی انسان نیز در آن زمان رشد یافته است. از جمله اهداف ساخت اولین نقاشی‌ها، در راستای گرایش‌های عرفانی مردم آن دوره به طبیعت اطرافشان، دور نگه داشتن پدیده‌هایی که اعتقاد بر این است که برای قبیله شرارت می‌آورد.

مثلاً افزایش فراوانی شکار، آموزش داوطلبان شکارچی جوان از نظر توسعه و امنیت جامعه، تحسین طبیعت و نیاز به کاوش را شامل می شود.

تکنیک های مورد استفاده در نقاشی؛ همچنین بر توسعه مواد تأثیر گذاشته است، به عنوان مثال، رنگ‌هایی که به‌وسیله روش‌های طبیعی به دست می‌آیند مانند ریشه‌های گیاهی با رنگ‌های صنعتی، کم‌ضرر، دائمی و آسان‌تر جایگزین شده‌اند.

در مسیحیت، نقاشی غربی بر نمایش موضوعات مذهبی به شیوه ای نمادین پس از مسیح تمرکز داشت. با این حال، ارقام بی حرکت هستند و ترکیبات تجویزی هستند.

دوبعدی و سه بعدی (و ابزارهای مشابه) در دین و تمدن اسلامی. از آنجایی که خداوند انسان ها را از تقلید از مخلوقات خود منع کرده بود، نقاشی های اسلامی تا اواسط قرن هجدهم بیشتر به نقوش انتزاعی و نگارش، خوشنویسی، سنگ مرمر و مینیاتور محدود می شد.پس از رنسانس، موضوعات مذهبی فراتر رفتند و نقاشان شروع کردند به اضافه کردن ظرایف به آثار خود با توجه به معانی که می خواستند بدهند.

میل به به تصویر کشیدن طبیعت با جزئیات، همانطور که هست، با بررسی طبیعت، که با رنسانس احیا شد، منجر به توسعه تکنیک پرسپکتیو شد. تحلیل های لئوناردو داوینچی از آناتومی منحصر به فرد در نظر گرفته می شود.